Till

Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 StockholmÄven för information till Justitiekanslern


Anmälan av advokat Percy Bratt

Den 27 februari 2009 anmäldes min nättidning www.yakida.se till Justitiekanslern i ärende 1637-09-31 av advokat Percy Bratt på uppdrag av Annika Tiger.

Anmälan visade sig på flera punkter strida mot de "Vägledande regler om god advokatsed" som anges Advokatsamfundets från 2008.Gärning:

Advokat Percy Bratt har den 27 februari 2009 på uppdrag av Annika Tiger anmält nättidningen www.yakida.se till Justitiekanslern i ärende 1637-09-31 på uppsåtligen eller av oaktsamhet falska uppgifter och därmed brutit mot gällande etikregler. Han har även uppsåtligen underlåtit att ge Justitiekansslern korrekt information, trots att han i snar anslutning till anmälningstillfället informerades per mail den 5 mars 2009, om uppgiftsfelaktigheter i den inlämnade anmälan.

Percy Bratt har också varit medveten om att hans inlämnade uppgifter inte stämmer med verkligheten, eftersom han eller hans företag vid ett flertal tillfällen noggrant har läst korrekt information på nättidningens webplats och han har då spårats med hjälp av loggfiler, vilka visas på bevis-hemsidan.

Hans agerande har varit att ägnad att försvåra för Justitiekanslern att göra en korrekt juridisk bedömning, vilket är synnerligen allvarligt då det i fallet handlar om ett så viktigt mål som ett "Yttrandefrihetsmål". Hans agerande har också varit att smutskasta mig som ägare och ansvarig utgivare av nättidningen YakiDa, vilket vållat mig personligen och tidningen skada och olägenhet.

Justitiekanslern tog den 6 mars 2009 igen beslutet att inte inleda förundersökning mot YakiDa som nu för tredje gången sedan år 2004 har blivit anmäld på falska uppgifter av Annika Tiger.
Bevisning:

Utförlig redovisningen av Avokat Bratts gärning beskrivs nu på nättidningen YakiDa, på sidan

http://www.yakida.se/berageri.htmlUtöver redovisningen på ovan hemsida på yakiDa kompletterans redovisningen vad i sak strider mot Advokatsamfundets etikregler


1 Advokatens roll och främsta skyldigheter

En advokat får inte främja orätt.

Gärning: Här har Percy Bratt uppsåtligen främjat orätt genom att inte lämna korrekta uppgifter till JK, trots att PB innan anmälan var medveten om att upppgifterna inte stämmer, och dels underlåtit att informera JK efter det PB informerats om sakfelaktigheter av betydelse efter det anmälan inlämnats.

2 Allmänna yrkesplikter

2.1.2 Juridiska råd skall vara grundade på erforderliga undersökningar av gällande rätt.

Gärning: Percy Bratt har uppsåtligen inte gjort erfoderliga undersökningar, som till exempel att hans klient flera gånger medvetet försökt lura Justitiekanslern med falska uppgifter villket dessutom visas på Yakida. Följande ärenden hos JK styrker att PB inte gjort erfoderliga undersökningar.

Ärende nr 6582-06-31. 13 nov år 2006. Annika Tiger anmäler Yakida
Ärende nr 3820-04-31. 8 nov år 2004. Annika Tiger anmäler Yakida

Ärende nr 2907-01-31. 30 nov år 2001. Annika Tiger anmäler Dataisnpektionen.

2.4 Information från klienten

En advokat är inte, om inte särskilda skäl föranleder det, skyldig att kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar är riktiga.

Gärning: I ett sådant principiellt mål som ett yttrandefrihetsmål är det rimligt att ombudet kontrollerar om klientens uppgifter är riktiga. I detta ärende handlar det dessutom enkla kontroller, som att själv kontrollera vad som står på hemsidan YakiDa, samt hans egna utskriva och inlämnade kopia på Yakida som han dessutom själv inlämnat till JK, samt dessutom enkelt kontrollera Annika Tigers tidigare förehavanden med JK, som dessutom anges på den hemsida han själv anmäler.

5 Förhållandet till motparten,

5.1 Otillbörliga åtgärder

En advokat får inte försöka främja klientens sak genom otillbörliga åtgärder mot motparten. Otillbörliga åtgärder är bland andra:

1. anmälan till myndighet om brott eller annat som saknar fog.

Gärning: Advokat Percy Bratt visste att hans anmälan saknade fog eftersom han visste att hemsidan granskats av Jk tidigare.

3. skandalisering av motparten eller hot om sådan åtgärd, eller

Gärning: Advokat Percy Bratt skandaliserar mig personligen och nättidningen YakiDa genom att uppsåtligen felaktigt påstå att YakiDa bedriver en hatkampanj och att felaktigt påstå att uppgifterna på YakiDa är osanna.

5.2 Förvarning om rättsliga åtgärder

5.2.1 Rättslig åtgärd mot en motpart får inte vidtas utan att motparten först har beretts skälig tid för att ta ställning till klientens anspråk och möjlighet att träffa en uppgörelse i godo.

Gärning: Advokat Percy Bratt eller hans Klient, har aldrig någonsin hört av sig till mig angående nättidningen Yakida, varför det är mycket förvånande att ännu en gång i efterhand få veta att tidningen Yakida blivit anmäld.

5.3 Nedsättande uppgifter

En advokat får inte i ett rättsligt förfarande förebringa bevisning om förhållanden som är nedsättande för motparten eller göra för motparten kränkande eller förklenande uttalanden, om det inte i den aktuella situationen ter sig försvarligt för att ta tillvara klientens intressen. Också i övrigt skall en advokat avstå från åtgärder eller uttalanden, som är ägnade att i onödan kränka eller såra motparten.

Gärning: Advokat Percy Bratt har uttalat sig kränkande om mig och YakiDa då han tillskriver mig personliga egenskaper, som till exempel att YakiDa drivs av ett starkt hat. Det kan ju naturligtvis inte Percy Bratt veta något om. Istället är det nedsättande uttalandet hans egen tolkning. Hade han istället sett och läst ordentligt som man kan förvänta sig av ett duktigt ombud, så hade han sett samband som knyter samman artiklarna i Yakida, och då borde advokat percy Bratt sett logiken i meningarna.

6 Förhållandet till domstolar och myndigheter

6.1 Allmänt

6.1.1 Såsom ombud eller biträde i rättegång är en advokat skyldig att iaktta vad rättegångsbalken och andra författningar rörande processen föreskriver. Advokaten skall ordentligt sätta sig in i saken och driva denna med sådan omsorg och på det sätt som god rättskipning kräver.

Gärning: Här har Percy Bratt uppsåtligen inte satt sig in ordentligt i ärendet, vilket styrks genom att han inte lämnat korrekta uppgifter till JK, trots att han innan anmälan var medveten om att upppgifterna inte stämmer. Respektlösheten genom att underlåta att informera JK efter det han informerats om sakfelaktigheter efter det anmälan inlämnats, styrker bristen av omsorg i ärendet.

Bristen i omsorg handlar dessutom i bristen av enkla kontroller, som att själv kontrollera vad som står på hemsidan YakiDa, samt hans klient Annika Tigers tidigare förehavanden med JK, som dessutom anges på den hemsida han själv anmäler.

6.2 Uppgifter och bevisning

6.2.1 En advokat får inte till domstol lämna en uppgift som advokaten vet är osann och inte heller bestrida en uppgift som advokaten vet är sann.

Gärning: Percy Bratt har uppsåtligen underlåtit att ge Justitiekansslern korrekt information, trots att han i snar anslutning till anmälningstillfället informerades per mail den 5 mars 2009, om den inlämnade anmälan innehöll graverande felaktigheter och missvisningar. Dessutom har PB trots påminelse underlåttit att rätta sina egna felaktiga uppgifter.

6.2.2 En advokat får inte medverka till att bevis undertrycks eller förvanskas. En advokat är dock inte skyldig att förete eller åberopa bevis eller lämna uppgift som talar till klientens nackdel, om det inte finns en laglig skyldighet för advokaten att göra detta.

Gärning: Percy Bratt har laglig skyldighet att uppge faktiska och korrekta omständigheter och sakuppgifter vilket han uppsåtligen underlåtit genom inte ge Justitiekansslern korrekt information.Därför anmäls advokat Percy Bratt till disciplinnämden hos Advokatsamfundet.


2009-07-23

Ansvarig utgivare för www.yakida.se

John Johansson
Friluftsvägen 31
17240 Sundbyberg

Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se