Förklaring av jämställdhet
innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.

Jämställdhet - Jämlikhet
Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett
kön, etnicitet, religion, social tillhörighet m.m.

Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna.
Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt.

Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner.

Proportionerna 40 procent kvinnor och 60 procent män (eller omvänt) har länge betraktats som jämn könsfördelning. Idag strävar regeringen efter 50 procent kvinnor och 50 procent män. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 procent män i en grupp är den mansdominerad.

Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället.

Det viktigaste i arbetet med jämställdhet måste därför vara att gemensamt minska skillnaden i medellivslängden mellan kvinnor och män. Eftersom medellivslängden är en konsekvens av din välfärdssituation och skillnaden är så mycket som 5 år.

Det blir annars omöjligt, att med döda människor, uppnå regeringens uppställda delmål för jämställdhetspolitiken. Ett delmål är nämligen att alla ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare. Även delmålet om ekonomisk jämställdhet kan inte uppnås, då snedfördelningen av pensionsresurserna under dessa 4 år blir över 528.000 kr, per individ. *

Källa.
www.scb.se.
Publikation: "På tal om kvinnor och män. En lathund om jämställdhet, 2008".

*Beräkning:
Allmän pension från Försäkringskassan:
Pension per månad 11.000 kr * 12 månader * 4 år = 528.000 kr u.h.t räntor.Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se